Beautyhoff
Be your own kind of beautiful

Algemene voorwaarden Beautyhoff Gemert


Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail of online via onze facebook pagina/instagram
gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautyhoff en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautyhoff persoonlijk, per e mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Beautyhoff 50% van het tarief van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beautyhoff de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandelingstarief berekenen. Beautyhoff moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 3. Inspanningen Beautysalon Beautyhoff
Beautyhoff zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautyhoff zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.4. Betaling
Beautyhoff vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. 
Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beautyhoff tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautyhoff aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautyhoff neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Beautyhoff behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautyhoff zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.7. Geheimhouding
Beautyhoff is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautyhoff verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.8. Aansprakelijkheid
Beautyhoff is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Beautyhoff niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).
9. Beschadiging & diefstal

Beautyhoff heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautyhoff meldt diefstal altijd bij de politie. 10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de salon. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautyhoff de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 11. Gegevens
U dient ten alle tijden uw juiste persoons gegevens te vermelden aan Beautyhoff. E mail, telefoon nr en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. Beautyhoff zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautyhoff het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
13. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Beautyhoff zijn maximaal 6 maanden geldig, na datum van afgifte.